Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 22.09.2018 10:58:21 

KYNOLOGICKÝ KLUB TURANY

Národný skúšobný poriadok

 

ODDIEL I. SKÚ ŠKY VŠESTRANNÉ HO VÝ CVIKU

A. Skúška základného minima

Článok 54. Kritéria skúšok ZM

1. Vek psa najmenej 12 mesiacov.

2. Účasť na skúške nie je podmienená splnením iné ho druhu alebo stupňa skúšok.

3. Na skúškach sa môže zúčastniť pes pracovné ho plemena, prípadne plemena, ktorého telesná konštrukcia a typ vyššej

nervovej činnosti dávajú predpoklady splnenia podmienok a potom praktického využitia.

4. Úspešne vykonaná skú ška je vtedy, keď sa v kaž dej časti skú šky získa najmenej 70 percent z dosiahnuteľných bodov

(v zátvorkách pri bodových hodnotách).

5. Známky: 145-150 výborne, 135-144 veľmi dobre, 120-134 dobre, 105 119 uspok ojivo, 0-104 nedostatoč ne.

6. Povelovú techniku uvádza skú šobný poriadok pri kaž dom cviku skratkou: Z = zvukový povel, P = posunkový povel. Pokým

skú šobný poriadok uvádza obidve skratky, psovod mô ž e použ iť jeden z povelov alebo obidva sú časne.

7. Poč as skú šok pes nemusí mať náhubok.

8. Výstroj psa: náhubok, hladký obojok, vodidlo, predmet na aportovanie, predmet na stopu. Podlá voľby psovoda: stopovacie

vodidlo, prípadne postroj.

Č lánok 55. Náplň skúšky ZM, dosiahnuteľné body

1. Stopa vlastná, 150 m dlhá, 15 minú t stará, raz zalomená do pravé ho uhla, predmet konč iaci stopu. Č asový limit na

vypracovanie stopy je 10 minú t Z 50 (35)

2. Poslušnosť

a) privolanie psa (ľú bovolný z troch spô sobov) ZP 10

b) ovládateľnosť psa na vodidle ZP 10

c) aport volný (predmet psovoda) ZP 10

d) odlož enie psa (psovod je na dohľad psa, vzdialenosť 15m) ZP 10

e) pokoj psa pri streľbe 10

Poslušnosť spolu 50 (35)

3. Obrana

a) prieskum teré nu (30 x 50 m, bez časové ho limitu) ZP 10

b) označ enie pomocníka 10

c) ochrana psovoda ZP 10

d) zadrž anie pomocníka (hladké , 25 m) ZP 10

e) odvaha psa (naznačenie ú derov) 10

Obrana spolu 50(35)

4. Celkom (Stopa, Poslušnosť, Obrana) 150 (105)

Č lánok 56. Pripomienky k vykonaniu skúšok ZM

1. Pokiaľ sa v tomto článku neuvádza inak, platia pre konanie cvikov pokyny z druhej časti Metodika a konanie cvikov".

2. Pri skú škach sa prihliada na to, ž e tu ide o skú šku psov mladých a podľa tohto sa upravujú aj podmienky hodnotenia

psov.

3. Pod ľubovoľným spô sobom privolania sa rozumie sp ô sob privolania psa, ktorý vo všetkých spô soboch popisuje druhá

časť tohto poriadku. Psovod oznámi spô sob privolania pri hlásení (ZM).

4.a) V prípade použ itia umelých ú krytov sa použ ívajú v počte dva (jeden na pravo a jeden na ľavo), b) Pri prieskume nemusí byť

teré n až natoľko neprehľadný, ako pri ostatných druhoch a stupň och skú šok. Pre hodnotenie je rozhodujú ci predovšetkým

záujem psa o nájdenie osoby práve tak, do akej miery je pes zvládnuteľný.

Po niekolkorakej zmene smeru (kedy sa ukáž e záujem o ovládateľnosť psa) psovod navedie psa podlá pokynu rozhodcu k

miestu, v ktorom je v č iastočnom ú kryte pomocník.

5. Hneď ako pes uvidí pomocníka alebo ho zvetrí, zostane psovod pokojne stáť a psa mô ž e povelmi povzbudzovať k

označ eniu pomocníka.

6. Po skončení tohto cviku sa sled obrany prerušuje a pokým tú to skú šku skladá viacej ú častníkov, postupne nastú pia k

vykonaniu týchto dvoch stupň ov cviku a), b). Ďalšie cviky obrany už na seba nenadväzujú .

7. Psovod so psom na vodidle stojí asi 3m pred pomocníkom, ktorý na pokyn rozhodcu psa vydráž di a zaú točí na psovoda. V

okamihu zaú toč enia pustí psovod vodidlo. Ak vodidlo nebude pustené , je to hrubá chyba.

8. Na ú tok pomocníka pes odpovie zákrokom.

10. Keď pes ú točí, pomocník s ním ešte krátku chvíľu zápasí a pritom naznačuje ú dery prú tom. (Hodnotí sa odolnosť)

11. Na pokyn rozhodcu prestane pomocn ík klásť odpor a ostane pokojne st áť.Psovod potom psa odvolá, uchopí vodidlo a

psa drž í.

12. Zatiaľ pomocník odbieha od psovoda a psa. Ak už je medzi psovodom a pomocníkom vzdialenosť 25m, rozhodca dá

psovodovi pokyn na pustenie psa (psovod psovi odopne vodidlo).

13. Psovod uteká za psom hneď po jeho vypustení.

14. Po dobehnutí pomocníka má pes vykonať zákrok. Pomocník prestáva psovi klásť odpor na pokyn rozhodcu vtedy, keď

psovod dobehne k miestu stretu.

15. Na pokyn rozhodcu psovod odvolá psa, pripne ho na vodidlo a rozhodcovi zahlási skončenie obrany.

16. Psovod mô ž e psa povzbudzovať pred i po zákroku. Práve tak pri odvolaní psa mô ž e použ iť povel.

B.Skúška výcviku všestranného psa prvého stupňa(SVVl)

Č lánok 57.Kritériá skúšky SVV1

1. Vek psa najmenej 14 mesiacov.

2. Účasť na tejto skú ške nie je podmienená ú spešným vykonaním skú šky ZM.

3. Úspešne vykonaná skú ška je vtedy, keď sa na kaž dej časti skú šky získa najmenej 70 percent z dosiahnuteľných bodov

(v zátvorkách pri bodových hodnotách).

4. Známky:290-300 výborne, 270-289 veľmi dobre, 240-269 dobre, 210-239 uspokojivo, 0-209 nedostatoč ne.

5. Povelovú techniku skú šobný poriadok uvádza pri kaž dom z cvikov skratkou:Z = zvukový povel, P=posunkový povel. Ak

skú šobný poriadok uvádza obidve skratky, psovod mô ž e použ iť jeden z povelov alebo obidva sú časne.

6. Výstroj psamáhubok, hladký obojok, vodidlo, č inky aportovacie, predmety na stopy.Podľa voľby psovoda:stopovacie vodidlo,

prípadne postroj.

7. Poč as skú šky pes nemusí mať náhubok.

Č lánok 58.Náplň skúšky SVV l, dosiahnuteľné body

1. Stopa vlastná, dlhá 300 metrov, 30 minú t stará, dvakrát lomená do pravé ho uhla, jeden predmet na stope, druhý predmet

stopu končí.Časový limit na vypracovanie stopy je 10 minú t. Z 100(70)

2. Poslušnosť

a) privolanie psa za pochodu k nohe ZP 10

b) ovládateľnosť psa na vodidle ZP 10

c) sadni, ľahni, vstaň (na vodidle pri nohe) ZP 10

d) za pochodu odlož enie psa do polohy ľahni ZP 10

e) aport voľný (činka psovoda) ZP 10

f) skok vysoký (100 cm) ZP 10

g) kladina nízka ZP 10

h) Štekanie psa (pes sedí pri nohe na vodidle) ZP 10

i) odlož enie psa (psovod je na dohľad psa, vzdialenosť 25 m) ZP 10

j) pokoj psa pri streľbe ZP 10

Poslušnosť spolu 100(70)

3. Obrana

a) odhalenie páchateľa

- prieskum teré nu (40 m 50 m, č as 10 minú t) ZP 10

- vy štekanie pomocníka 10 20

b) zaistenie páchateľa

- prehliadka pomocníka ZP 10

- výsluch pomocníka ZP 10 20

c) ochrana psovoda

- napadnutie psovoda pri stretnutí ZP 15

- ovládateľnosť psa (pustenie) Z 5 20

d) samostatná činnosť psa

- zadrž anie pomocníka (hladké zadrž anie) ZP 15

- ovládateľnosť (pú šťanie) Z 5 20

e) odolnosť psa

- ú tok na psa, ú dery po zákroku ZP 20

Obrana spolu 100(70)

4.Celkom (Stopa, Poslušnosť, Obrana) 300 (210)

Článok 59. Pripomienky k vykonaniu skúšky SVV l

1. Pokiaľ sa neuvádza v tomto článku inak, platia pre cviky pokyny z druhej časti Metodika a vykonanie cvikov".

2. Po vykonaní cviku Výsluch pomocníka" sa sled obrany prerušuje. Pokiaľ sa na skúškach zúčastní viacej ako jeden psovod a

jeden pes, nastúpia k vykonaniu cvikov a) a b) ďalší. Ak však nastúpi len jedna dvojica (psovod a pes), musí sa pred ďalšie cviky

zaradiť menšia prestávka.

3. Ďalší cvik Napadnutie psovoda" na voľnom priestranstve sa skúša opäť samostatne u všetkých účastníkov skúšky.

4. Pes na vodidle ide so psovodom určeným smerom. Oproti nim postupuje pomocn-ík, ktorý má ochranný rukáv. Svojím

správaním sa pomocník nesmie psa zbytočne dráždiť k útočnosti.

5. Pri stretnutí sa pomocník so psovodom zastaví a začnú spolu priateľský rozhovor. Ak sa pes chová agresívne (vidí a cíti

ochranný rukáv), psovod ho mô ž e upokojovať (stretnutie sa mô ž e opakovať niekoľkokrát, až kým sa pes neupokojí).

6. Hneď, ako sa pes upokojí, rozhovor medzi psovodom a pomocn íkom sa mení na hádku, ktorá vyvrcholí napadnutím

psovoda.

7. V okamihu ú toku pustí psovod vodidlo a ponechá psovi voľnosť na vykonanie zákroku. Ak vodidlo nepustí, je to hrubá chyba.

8. Na pokyn rozhodcu prestane pomocník psovi klásť odpor a zostane pokojne stáť.

9. Akonáhle prestane pomocník so psom zápasiť, musí ho pes pustiť. Psovod mô ž e psa ovplyvniť povelom na pustenie

pomocníka.

10. Keď pes pomocníka pustí, psovod chytí vodidlo, zavolá psa k nohe a spolu idú na určené miesto podľa pokynov rozhodcu.

11. Ďalšie cviky obrany sa už robia v nadväznosti na seba.

12. Pri hladkom zadrž aní je pes na vodidle a psovod ho pustí odopnutím vodidla hneď, ako sa objaví pomocník vo vzdialenosti

50 metrov. Psovod bež í za psom hneď po jeho vypustení.

13. Na odvolanie psa pri všetkých cvikoch obrany tejto skú šky mô ž e psovod použ iť povel.

14. Cvik odolnosti psa sa skú ša samostatne a vyž aduje sa pri ň om slabý ú der (ú dery) po zákroku psa.

15. Pri prieskume teré nu na umelé ú kryty sa použ ijú 2 napravo a 2 naľavo od osi pochodu.

C.Skúška výcviku všestranného psa druhého stupňa (SVV 2)

Č lánok 60. Kritéria skúšky SVV 2

1. Vek psa najmenej 16 mesiacov.

2 Účasť psa na týchto skú škach je podmienená ú spešným splnením skú šky SVV l.

3. Pre ú spešné splnenie skú šky treba získať v kaž dej časti skú šky najmenej 70 percent z dosiahnuteľ ných bodov (v zátvorkách

pri bodových hodnotách).

4. Známky: 290-300 výborne, 270-280 veľmi dobre, 240-269 dobre, 210-239 uspokojivo, 0-209 nedostatoč ne.

5. Povelovú techniku uvádza skú šobný poriadok pri kaž dom cviku skratkou: Z = zvukový povel, P= posunkový povel. Ak sú v

skú šobnom poriadku uvedené obidve skratky, psovod mô ž e použ iť jeden z povelov alebo obidva sú časne.

6. Pes nemusí mať náhubok.

7. Výstroj psa: náhubok, hladký obojok, vodidlo, aportovacie činky l kg ťaž ké . Podľa voľby psovoda: stopovacie vodidlo,

prípadne postroj.

Č lánok 61. Náplň skúšky SVV 2, dosiahnuteľné body

1. Stopa cudzia 500 m dlhá, jednu hodinu stará, dvakrát lomená do pravé ho uhla, vedená cez poľnú cestu (chodník), jeden

predmet na stope, druhým predmetom sa stopa končí, časový limit na vypraco vanie stopy je 15 minú t. Z100

(70)

2. Poslušnosť

a) privolanie psa (pes rýchle a tesne sadne pred psovoda) Z 10

b) ovládateľnosť psa bez vodidla Z 10

c) sadni, ľahni, vstaň (pes je voľný, jeden krok pred psovodom) Z 10

d) za pochodu odlož enie v stoji Z 10

e) aport skokom (100 cm, č inka psovoda l kg) Z 10

f) kladina vysoká (jedným smerom) Z 10

g) štekanie (pes voľne stojí jeden krok pred psovodom) Z 10

h) plazenie psa so psovodom (10 metrov) Z 10

i) odlož enie psa (psovod na dohľad psovi, 50 m vzdialenosť) Z 10

j) pokoj psa pri streľbe Z 10

- Poslušnosť spolu 100 (70)

3. Obrana

a) odhalenie páchateľa

- prieskum teré nu (60 m x 100 m, čas 10 minú t) ZP 10

- vy štekanie pomocníka 10 20

b) zaistenie páchateľa

- prehliadka a výsluch pomocníka ZP 10

- sprevádzanie pomocníka (20 m) Z 10 20

c) ochrana psovoda

- napadnutie psovoda pri prehliadke pomocníka ZP 15

- ovládateľnosť (pú šťanie) 5 20

d) samostatná činnosť psa

- zadrž anie pomocníka (hladké zadrž anie na 100 m) ZP 15

- ovládateľnosť (pú šťame) Z 5 20

e) odolnosť psa

- ú tok na psa s ú dermi: prvý ú der pri zákroku,

- dva ú dery po zákroku

Obrana spolu

4. Celkom (Stopa, Poslušnosť, Obrana)

Č lánok 62. Pripomienky k vykonaniu skúšky SVV 2

1. Pokiaľ nieje v tomto článku uvedené inak, platiapre konania cvikov pokyny z druhej časti Metodika a konanie cvikov".

2. Pri cvikoch a), b) a c) v obrane mož no sled obrany prerušiť a tieto cviky uskutoč niť u všetkých ú častníkov skú šky.

3. Pri cviku obrany je povolený na pustenie jeden povel.

4. Pri zadrž aní páchateľa psovod bež í za psom hneď po jeho vypustení. Mož no dať povel na pustenie.

5. Cvik odolnosti psa sa skú ša samostatne.

6. Umelé ú kryty pri prieskume teré nu sa použ ijú v poč te 6 (3 na pravo a 3 na ľavo).

D. Skúška výcviku všestranného psa tretieho stupňa (SVV 3)

Č lánok 63. Kritéria skúšok SVV 3

1. Vek psa najmenej 18 mesiacov.

2. Účasť na skú ške je podmienená ú spešným splnením skú šok SVV 2.

3. Pre ú spešnosť skú šky treba získať v kaž dej č asti skú šky najmenej 70% z dosiahnuteľných bodov (v zátvorkách pri bodových

hodnotách).

4. Známky: 290-300 výborne, 270-289 veľmi dobre, 240-269 dobre, 210-239 uspokojivo, 0-209 nedostatoč ne.

5. Povelovú techniku uvádza skú šobný poriadok pri kaž dom cviku skratkou: Z = povel zvukový, P= povel posunkový. Pokiaľ

skú šobný poriadok uvádza obidve skratky, psovod mô ž e použ iť jeden z povelov alebo obidva sú časne.

6. Výstroj psa: náhubok, hladký obojok, vodidlo. Podľa voľby psovoda: stopovacie vodidlo, prípadne postroj.

Č lánok 64. Náplň skúšky SVV 3, dosiahnuteľné body

1. Stopa cudzia, 1000 m dlhá, 3 hodiny stará, dvakrát lomená do pravé ho uhla, vedená cez použ ívanú cestu, prvý predmet na

stope, druhý predmet stopu končí. Č asový limit na vypracovanie stopy 25 minú t.

Z100 (70)

2. Poslušnosť

a) privolanie psa (pes si pokojne sadá k nohe psovoda) P 10

b) sadni, ľahni, vstaň (pes voľný, 20 m pred psovodom) P 10

c) za pochodu odlož enie v šedé Z 10

d) aport šplhom 1,8 m, činka usporiadateľa, l kg ťaž ká Z 10

e) skok ďaleký (priekopa 3 m dlhá, 5 m široká, l m hlboká) alebo prekáž ka Z 10

f) štekanie psa (pes lež í 20 m pred psovodom) P 10

g) vysielanie psa vpred (dvakrát, vzdialenosť 50 m) spojené s privolaním ZP 10

h) plazenie psa (samostatne ku psovodovi, 10m) P 10

i) odlož enie psa (psovod je v ú kryte, vzdialenosť 50 m) Z 10

j) pokojnosť psa pri streľbe 10

- Poslušnosť spolu 100 (70)

3. Obrana

a) odhalenie páchateľa

- prieskum teré nu (60 m x 150 m, č as 10 min.) ZP 10

- vyštekanie pomocníka 10 20

b) zaistenie páchateľa

- prehliadka, výsluch, doprovod pomocníka (20 m x 10 m) Z 10

- stráž enie pomocníka (psovod v ú kryte, 2+1 minú ta) Z 10 20

c) ochrana psovoda

- napadnutie psovoda pri sprevádzaní pomocníka Z 15

- ovládateľnosť (pú šťanie) 5 20

d) samostatná činnosť psa zadrž anie pomocníka (zadrž anie s protiú tokom, na 200 m) ZP 15

- ovládateľnosť (pú šťanie) 5 20

e) odolnosť psa 20

- cvik sa napája na cvik zadrž ania, prvý ú der pri protiú toku zároveň so zákrokom

Obrana spolu 100 (70)

4. Celkom (Stopy, Poslušnosť, Obrana) 300 (210)

Z 20

100(70)

300

Č lánok 65. Pripomienky k vykonaniu skúšky SVV 3

1. Ak v tomto článku nieje uvedené inak, platia pre vykonanie cvikov pokyny z druhej časti Metodika a vykonanie cvikov".

2. Pri cvikoch a), b) a c) v obrane mô ž e sa sled obrany prerušiť a tieto cviky uskutoč niť so všetkými

ú častníkmi skú šky.

3. Pri cviku stráž enia pomocníka odchádza pomocník po ubehnutí dvoch minú t po ukrytí sa psovoda najkratšou cestou od psa.

Akonáhle pes zakročí, stráž i pomocníka ďalej ešte jednu minú tu.

4. Pri cviku zadrž anie pomocníka zostatne psovod stáť na mieste, z ktoré ho psa vyslal k zadrž aniu pomocníka, až pokým sa

cvik neskonč il (zákrok a samostatné pustenie). Ku psovi ide len na pokyn

rozhodcu.

5. Pri cvikoch obrany je jeden povel na pustenie povolený.

6. Úkryty ako u SVV 2.

7. Pri pustení sa mô ž e použ iť l zvukový povel.

8. Pri cvikoch poslušnosti na posunkové povely je dovolené jedno oslovenie psa.

ODDIEL II. SKÚ ŠKA ZÁKLADNÉ HO MINIMA MALÝ CH PLEMIEN (ZMMP)

Č lánok 66. Kritériá pre skúšku ZMMP

1. Vek psa najmenej 12 mesiacov.

2. Účasť na skú ške nie je podmienená splnením iné ho druhu alebo stupň a skú šky.

3. Skú šky sa mô ž e zú častniť len pes malé ho plemena.

4. Pre ú spešné vykonanie skú šky je potrebné získať v kaž dej časti skú šky najmenej 70% z dosiahnu teľné ho poč tu bodov.

5. Známky: 145-150 výborne, 120-134 dobre, 105-119 uspokojivo, 0-104 nedostatoč ne.

6. Povelovú techniku uvádza Skú šobný poriadok pri kaž dom cviku skratkou: Z = zvukový povel, P= posunkový povel. Pokiaľ sú

uvedené obidve skratky, mô ž e psovod použ iť jeden z povelov,alebo oba povely sú častne.

7.Poč as skú šky pes nemusí mať náhubok.

8.Výstroj psa: hladký obojok, vodidlo, predmet aportovania, predmety na vyhľadávanie, predmet na \

stopu. Podľa voľby psovoda: stopovacie vodidlo, prípadne postroj.

Č lánok 67. Náplň skúšky ZMMP, dosiahnuteľné body

1. Stopa vlastná, 150 m dlhá, 15 minú t stará, raz lomená do pravé ho uhla, predmet konč iaci stopu. Č asový limit na

vypracovanie stopy je 10 minú t. Z 50 (35)

2. Poslušnosť

a) privolanie psa (ľubovoľný z troch spô sobov) ZP 10

b) ovládateľnosť psa na vodidle ZP 10

c) aport voľný (predmet psovoda) ZP 10

d) odlož enie psa (psovod v dohľade psa vo vzdial.15 m) ZP 10

e) pokoj psa pri streľbe 10

Poslušnosť spolu 50 (35)

3. Špeciálne cviky

a) vyhľadanie a prinesenie troch o dhodených predmetov psovoda na voľnom priestranstve (20 x 30 m)

20

b) rozlišovanie predmetov psovoda 15

prvý ú spešný pokus 5

druhý ú spešný pokus 10

c) chovanie sa psa voč i osobám, ktoré ho neohrozujú 15

Špeciálne cviky spolu 50 (35)

5. Celkom 150 (105)

Č lánok 68. Pripomienky k vykonaniu skúšky ZMMP

1. Pokiaľ nie je uvedené inak, platia pre vykonávanie cvikov pokyny z druhej časti Skú šobné ho poriadku Metodika a

vykonávanie cvikov".

2. Pri skú ške sa prihliada na to, ž e ide o skú šku pre malých psov. Podľa toho sa upravujú i podmienky pre hodnotenie výkonu psa.

3. Rozlišovanie predmetov psovoda sa vykon áva medzi 2 predmetmi pomocn íka na vzdialenosť 5 metrov.

4. Cvik rozlišovania sa vykonáva v dvoch pokusoch. Pri druhom pokuse sa zmení miesto polož enia predmetu psovoda medzi

predmetmi pomocníka.

5. Rozdielne bodové hodnotenie platí pre prvý (5) a druhý (10) ú spešný pokus.

6. Predmety nesmú byť väčšie ako 100 cm2.

7. Pred vyslaním psa na rozlišovanie predmetov musí dať psovod psovi navetriť iný vlastný predmet. Navetranie z ruky sa

nepripú šťa.

8. Pri prinesení predmetu sa nepož adujú presné sadnutie si pred psovoda a odovzdanie predmetu ako pri aportovaní.

9. Po vyslaní psa na rozlišovanie stojí psovod na východzom stanovišti a nesmie psa už ovplyvň ovať.

10. Vyhľadanie a prinesenie troch odhoden ých predmetov psovoda formou 3 aportov v menej prehľadnom priestore.

Psovod vž dy približ ne po 10 m odhadzuje predmet a na pokyn rozhodcu vysiela psa. Predmety musia byť odhadzované striedavo

vľavo a vpravo.

11. Chovanie psa voč i osobám, ktoré ho neohrozujú , sa hodnotí v situácii, keď psovod s upú taným psom prechádza skupinou

minimálne 5 osô b, ktoré si psa nevšímajú . Pes má prejsť nebojácne medzi osobami a sledovať psovoda.

A. Skúška psov malých plemien prvého stupňa (SMP 1)

Č lánok 69. Kritéria skúšok SMP

1. Vek psa najmenej 14 mesiacov.

2. Účasť na skú ške je podmienená splnením skú šky ZMMP.

3. Pre ú spešné splnenie skú šky treba získať v kaž dej časti skú šky najmenej 70 percent z dosiahnuteľ ných bodov (v zátvorkách

pri bodovom hodnotení).

4. Známky: 290-300 výborne, 270-289 veľmi dobre, 240-269 dobre, 210-239 uspokojivo, 0-209 dostatoč ne.

5. Povelovú techniku uvádza skú šobný poriadok pri kaž dom z cvikov skratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Ak

skú šobný poriadok uvádza obidve skratky, potom psovod mô ž e použ iť jeden povel alebo obidva sú časne.

6. Poč as skú šky pes nemusí mať náhubok, s výnimkou cvikov stráž enia predmetu.

7. Výstroj psa: náhubok, hladký obojok, vodidlo, predmet na aportovanie, predmety na sto pu, rozlišovanie a vyhľadávanie,

predmet na stráž enie. Podľa voľby psovoda: stopovacie vodidlo, prípadne postroj.

Č lánok 70. Náplň skúšky SMP l, d siahnuteľné body

1. Stopa vlastná, dlhá 300 metrov, lomená dvakrát v pravom uhle, 30 minú t stará, prvý predmet na stope, druhý predmet

stopu ukonč uje. Č asový limit na vypracovanie stopy je desať minú t.

2. Poslušnosť

a) privolanie k nohe za pochodu ZP 10

b) ovládateľnosť psa na vodidle ZP 10

c) sadni, ľahni, vstaň (na vodidle pri nohe) ZP 10

d) odlož enie za pochodu ľahni ZP 10

e) aport voľný (predmet psovoda) ZP 10

f) skok vysoký (50 cm) ZP 10

g) kladina nízka (jedným smerom) ZP 10

h) štekanie psa na povel (pes sedí pri nohe na vodidle) ZP 10

i) odlož enie (ponechanie psa psovod na dohľad psovi, 25 m) ZP 10

j) pokojnosť psa pri streľbe 10

Poslušnosť spolu 100(70)

3. Špeciálne cviky

a) rozlišovanie predmetov psovoda

prvý ú spešný pokus Z 5

druhý ú spešný pokus Z 10 15

b) vyhľadávanie predmetov psovoda na voľnom priestranstve (20x50 m, 3 predmety, č as 6 minú t)

Z 40

c) stráž enie predmetu psovoda ZP 20

d) samostatná činnosť psa ZP 25

Špeciálne cviky spolu 100 (70)

4. Celkom (Stopa, Poslušnosť, Špeciálne cviky) 300 (210)

Č lánok 71. Pripomienky k vykonaniu skúšky SMP l

1. Pokiaľ sa v tomto č lánku neuvádza inak, platia pre vykonanie cvikov pokyny z druhej časti Metodika a prevedenie

cvikov".

2. Rozpoznanie predmetov psovoda sa uskutoč ň uje medzi štyrmi predmetmi pomocníkov. Cvik rozlišovania predmetov

sa robí dvakrát (dva pokusy). Pri druhom pokuse sa miesto polož ených predmetov medzi ostatnými predmetmi

pomocníkov zmení.

3. Rozdielne bodové hodnotenie platí pre prvý a druhý ú spešný pokus.

4. Predmety nesmú byť väčšie ako 100 cm2.

5. Pred vysiatím psa na rozlišovanie predmetov musí psovod dať psovi navetriť (oň uchať) iný, vlastný predmet. Navetranie z ruky

sa nepripú šťa.

6. Pri prinesení predmetu sa nevyž aduje presné sadnutie si psa pred psovoda a odovzdanie predmetu ako pri aportovaní.

7. Po vyslaní psa na rozlišovanie psovod stojí na východzom stanovišti a psa už nesmie ovplyvň ovať.

8. Rozmery predmetu pre cvik stráž enia sa neurčujú . Predmet však musí zodpovedať ú čelu cviku a využ itia psa (peň až enka,

kabela, bycikel a pod.).

B. Skúška psov malých plemien druhého stupňa (SMP 2)

Č lánok 72. Kritéria skúšok SMP 2

1. Vek psa najmenej 16 mesiacov.

2. Účasť na tejto skú ške je podmienená ú spešným splnením skú šky SMP 1.

3. Skú ška je ú spešná, ak sa v kaž dej časti skú šky získa najmenej 70 percent z dosiahnuteľné ho počtu bodov (v zátvorkách pri

bodových hodnotách).

4. Známky: 290-300 výborne, 270-289 veľmi dobre, 240-269 dobre, 210-239 uspokojivo, 0-209 nedostatočne. Povelovú

techniku skú šobný poriadok uvádza pri kaž dom cviku skratkou: Z = zvukový povel, P= posunkový povel.

5. Poč as skú šky pes nemá mať náhubok.

6. Výstroj psa: hladký obojok, vodidlo, aportovacia č inka. Podlá volby psovoda: stopovacie vodidlo, prípadne postroj.

Č lánok 73. Náplň skúšky SMP 2, dosiahnuteľné body

1. Stopa cudzia stopa 500 m, jednu hodinu stará, dvakrát zalomená do pravé ho uhlajeden predmet na stope,druhým

predmetom sa stopa končí.Časový limit na vypracovanie stopy 15 min. Z 100 (70)

2. Poslušnosť

a) privolanie psa (pes si pokojne sadne pred psovoda) Z 10

b) ovládateľnosť psa bez vodidla Z 10

c) sadni, ľahni, vstaň (pes je voľný, jeden krok pred psovodom Z 10

d) za pochodu odlož enie stojmo Z 10

e) aport skokom (50 cm, č inka psovoda) Z 10

f) kladina vysoká (jedným smerom) Z 10

g) štekanie psa (pes je voľný, jeden krok pred psovodom) Z 10

h) plazenie psa so psovodom (10m) Z 10

i) odlož enie psa (psovod na dohľad psa, vzdialenosť 50 m) Z 10

j) pokojnosť psa pri streľbe 10

Poslušnosť spolu 100 (70)

3. Špeciálne cviky

a) rozlišovanie cudzieho predmetu

prvý ú spešný pokus Z 45

druhý ú spešný pokus Z 25 40

b) vyhľadávanie cudzích predmetov na voľnom priestranstve (20x50 m, 3 predmety, č as 6 minú t)

Z 40

c) ochrana psovoda

prepadnutie psovoda Z 15

ovládateľnosť psa (pú šťanie) Z 5 20

Špeciálne cviky spolu 100 (70)

4. Celkom (Stopa, Poslušnosť, Špeciálne cviky) 300 (210)

Č lánok 74. Pripomienky k vykonaniu skúšky SMP 2

1. Ak sa v tomto č lánku neuvádza inak, pre vykonanie cvikov platia pokyny z druhej č asti Metodika a vykonanie cvikov".

2. Rozlišovanie cudzieho predmetu prebieha medzi predmetmi pomocníkov.

3. Pomocník, predmet ktoré ho musí pes označiť, zanechá na východzom stanovišti psovoda ešte jeden, pachovo zhodný

predmet.

4. Cvik rozlišovania predmetov sa koná dvakrát (dva pokusy). Pri druhom pokuse sa mení miesto polož enia predmetov, ktoré

má pes označiť spomedzi ostatných predmetov pomocníkov. Obidva pokusy sa robia s predmetmi tej istej osoby (osoba, ktorá

pokladá stopu).

5. Rozdielne bodové hodnotenie platí pre prvý a druhý ú spešný pokus.

6. Predmety nesmú byť väčšie ako 100 cm2.

7. Predmety musí pes doniesť a odovzdať takým spô sobom, aký sa vyž aduje pri aportovaní. To platí aj pri cviku vyhľadávania

cudzích predmetov, pokiaľ nejde o predmety ťaž ké a nedosiahnuteľné .

8. Po vyslaní psa na rozlišovanie psovod stojí na východzom stanovišti a nesmie psa už ovplyvň ovať.

9. Cvik obrana psovoda sa robí takto:

a) psovod so psom bez vodidla pri nohe postupuje po urč enej trase, na ktorej sa už predtým ukryl pomocník,

b) akonáhle psovod a pes prídu do blízkosti ú krytu pomocníka, podnikne pomocník na psovoda ú tok,

c) pes musí na zaú toč enie pomocníka odpovedať zákrokom,

d) na pokyn rozhodcu ostane pomocník pokojne stáť a pes ho musí pustiť. K zákroku ako aj na pustenie pomocníka mô ž e psovod

dať povel,

e) na pokyn rozhodcu psovod zavolá psa k nohe.

10. Pri cvikoch ochrany psovoda sa nepouž íva prú t a ani sa než iada zákrok psa do hornej časti paž e pomocníka. Oproti tomu

sa odporú ča, aby mal pomocník ochranný oblek.

C. Skúška psa stopára (SPŠ)

Č lánok 75. Kritéria skúšky SPŠ

1. Vek najmenej 18 mesiacov.

2. Účasť na skú ške nie je podmienená splnením iné ho druhu alebo stupň a skú šky.

3. Na skú ške sa mô ž e zú častniť pes pracovné ho plemena, prípadne plemena, ktoré ho telesná konštrukcia a typ vyššej

nervovej č innosti dávajú predpoklady splnenia podmienok a praktické ho použ itia psa.

4. Úspešné vykonanie skú šky je podmienené získaním z kaž dej č asti skú šky najmenej 70 percent z dosiahnuteľných bodov

(v zátvorkách pri bodových hodnotách).

5. Známky: 290-300 výborne, 270-289 veľmi dobre, 240-269 dobre, 210-239 uspokojivo, 0-209 nedostatoč ne.

6 Povelovú techniku skú šobný poriadok uvádza pri kaž dom z cvikov skratkou: Z = zvukový povel, P = posunkový povel.

Pokiaľ kú šobný poriadok uvádza obidve skratky, potom psovod mô ž e použ iť jeden povel alebo obidva povely sú časne.

7. Pes nemusí mať náhubok.

8. Výstroj psa: náhubok, hladký obojok, vodidlo. Podľa voľby psovoda: stopovacie vodidlo, prípadne postroj.

Č lánok 76. Náplň skúšky SPŠ, dosiahnuteľné body

1. Stopa

A) cudzia 1500 m dlhá stopa, 4 hodiny stará, dvakrát zalomená do pravé ho uhla, vedená cez použ ívanú cestu, jeden predmet na

stope, druhý predmet stopu končí. Č asový limit na vypracovanie stopy je 35 minú t Z 100 (70)

B) cudzia, 500 m dlhá stopa, l hodinu stará, štyrikrát zalomená, z toho raz do ostré ho uhla, križ uje ju iná cudzia stopa, bez

časové ho rozdielu na mieste kríž enia (pachový kríž ), jeden predmet na stope, druhý predmet stopu končí. Č asový limit na

vypracovanie stopy 15 minú t. Z 100 (70)

2. Poslušnosť

a) privolanie psa (pes si pokojne sadne k nohe psovoda) P 10

b) sadni, ľahni, vstaň (pes voľný, 20 m pred psovodom) P 10

c) za pochodu odlož enie v šedé Z 10

d) aport šplhom (1,8 m, č inka usporiadateľa, váha l kg) Z 10

e) skok ďaleký (priekopa 3 m dlhá, 5 m široká, l m hlboká) alebo prekáž ka Z 10

f) štekanie psa (pes lež í 20 m pred psovodom) P 10

vysielanie psa vpred (dvakrát, 50 m vzdialenosť) spojené s privolaním ZP10

h) plazenie sa psa (samostatne ku psovodovi, 10 m) P 10

i) odlož enie psa (psovod je v ú kryte vzdialenom 50 m) Z 10

j) pokojnosť psa pri streľbe 10

Poslušnosť spolu 100 (70)

3. Celkom (Stopy, Poslušnosť) 300 (210)

Č lánok 77. Pripomienky k vykonaniu skúšky SPŠ

1. Pokiaľ nie je v tomto č lánku uvedené inak, potom pre konanie cvikov platia pokyny z druhej č asti Metodika a vykonanie

cvikov".

2. Obidve stopy pre toho isté ho psa musí robiť jeden kladač .

3. Pri cvikoch poslušnosti psa na posunkové povely je povolené jedno oslovenie psa.

D. Skúška psa obranára (SPO)

Č lánok 78. Kritéria skúšky SPO

1. Vek psa najmenej 18 mesiacov.

2. Účasť na skú ške nieje podmienená splnením iné ho druhu alebo stupň a skú šky.

3. Na skú škach sa mô ž e zú častniť pes pracovné ho plemena, prípadne plemena, ktor é ho telesná konštrukcia a typ vyššej

nervovej č innosti dávajú predpoklady splnenia podmienok a praktické ho použ itia psa.

4. Úspech skú šky je podmienený ziskom v kaž dej č asti skú šky aspoň 70 percent z dosiahnuteľných bodov (v zátvorkách pri

bodových hodnotách).

5. Známky: 290-300 výborne, 270-289 veľmi dobre, 240-269 dobre, 210-239 uspokojivo, 0-209 nedostatoč ne.

6. Povelovú techniku skú šobný poriadok uvádza pri kaž dom z cvikov skratkou: Z = zvukový povel, P = posunkový povel. Pokiaľ

sú v skú šobnom poriadku uvedené obidve skratky, potom psovod použ ije jeden povel alebo obidva povely sú časne.

7. Výstroj psa: náhubok, hladký obojok, vodidlo.

Č lánok 79. Náplň skúšky SPO, dosiahnuteľné body

1. Poslušnosť

a) privolanie psa (pes si pokojne sadne k nohe psovoda) P 10

b) sadni, ľahni, vstaň (pes voľný, 20 m pred psovodom)

c) za pochodu odlož enie v šedé Z 10

d) aport Šplhom (1,8 m, činka usporiadateľa, váha l kg) Z 10

e) skok ďaleký (priekopa 3 m dlhá, 5 m široká, l m hlboká) alebo prekáž ka Z 10

f) štekanie psa (pes lež í 20 m pred psovodom) P 10

g) vysielanie psa vpred (2 prevedenia, 50 m vzdialenosť)spojené s privolaním ZP 10

h) plazenie sa psa (samostatne ku psovodovi, 10 m) P 10

i) odlož enie psa (psovod v ú kryte, 50 m vzdialenosť) Z 10

j) pokojnosť psa pri streľbe 10

Poslušnosť spolu 100(70)

2. Obrana

a) odhalenie páchateľov

- prieskum teré nu (60 m x 100 m, 2 pomocníci, čas 15 minú t) ZP 20

- vy štekanie pomocníkov (dvaja pomocníci) 20 40

b) zaistenie páchateľov

- prehliadky, výsluch, sprevádzanie ZP 20

- stráž enie páchateľov (psovod v ú kryte, 25 m 3 + l minú ta) ZP 20 40

c) ochrana psovoda

- prepadnutie pri prehliadke 15

- ovládateľnosť 5

- prepadnutie počas sprevádzania 15

- ovládateľnosť 5 40

d) samostatná činnosť psa

- zadrž anie pomocníka (zadrž anie s protiú tokom,200 m) 15

- ovládateľnosť 5

- ú tok druhé ho pomocníka (vzdialenosť 50 metrov) 15

- ovládateľnosť 5 40

- e) odolnosť psa

- cvik je napojený na protiú toky obidvoch pomocníkovna psa. Pri protiú toku vž dy prvý ú der so

zákrokom, ďalšie ú dery potom po zákroku 40

Obrana spolu 200 (140)

3. Celkom (Poslušnosť, Obrana) 300 (210)

Č lánok 80. Pripomienky k vykonaniu skúšky SPO

1. Pokiaľ sa v tomto č lánku neuvádza inak, potom pre výkon cvikov platia pokyny z druhej č asti Metodika a Vykonanie

cvikov".

2. Cvik Obrana prebieha za ú časti dvoch pomocníkov.

3. Vzdialenosť medzi ú krytmi pri cviku Odhalenie páchateľov musí byť najmenej 100 metrov.

4. Nájdenie pomocníkov pri cviku Odhalenie páchateľov musí zodpovedaťporadiu ich umiestnenia v teré ne.

5. Po nájdení prvé ho pomocníka sa vykoná jeho prehliadka. Poč as prehliadky pomocník uskutoční prepad psovoda.

6. Po zákroku psa psovod dokončí prehliadku pomocníka a potom ho len vyslú cha.

7. Po výsluchu odovzdá psovod pomocníka vedú cemu akcie, ktorý počas prieskumu postupoval spoločne s rozhodcom za

psovodom. Vedú ci akcie s pomocníkom ostanú na mieste až po ďalšie splnenie podmienok skú šky.

8. Po nájdení druhé ho pomocníka nasleduje jeho prehliadka, výsluch a sprevádzanie k vedú cemu skú šok. Odtiaľ potom

pokrač uje sprevádzanie obidvoch pomocníkov.

9. Poč as sprevádzania, po ujdení asi 20 metrov, podnikne jeden z pomocníkov ú tok na psovoda.

10. Pes má zlikvidovať ú tok pomocníka, ktorý sa snaž il utekať.

11. Po zlikvidovaní ú toku pokračuje sprevádzanie obidvoch pomocníkov asi 10 m, k miestu ďalšieho cviku stráž enia.

12. Pri cviku stráž enia sa pomocníci začnú rozchádzať a to na pokyn rozhodcu, po uplynutí troch minú t po ukrytí sa psovoda.

13. Keď pes vykoná zákrok na jedné ho z nich, potom druhý pomocník začne utekať, ale prvý pomocník ostane stáť.

14. Po zlikvidovaní ú teku obidvoch pomocníkov pokrač uje ich stráž enie ešte jednu minú tu.

15. Po vykonaní cviku Zaistenie páchateľov sa sled obrany preruší. Ak sa na skú škach zú častň uje viac ako jeden psovod a pes,

nastupuje k vykonaniu cvikov a), b) a c) ďalší. Ak však nastú pi len jedna dvojica (psovod a pes), musí sa pred ďalšie cviky zaradiť

menšia prestávka.

16. Pri cviku Samostatná č innosť psa zostane psovod st áť na mieste, odkiaľ vyslal psa zadrž ať pomocníka, a to až do

skončenia cviku (zákrok a samostatné pustenie). Ku psovi odíde na pokyn rozhodcu.

17. Poč as celej obrany má pes vykonávať zákroky samostatne, bez povelu psovoda.

18. V prípade použ itia umelých ú krytoch pri prieskume teré nu sa použ ije 6 ú krytov (3 na ľavo 3 na pravo). 1. pomocník je ukrytý

za 6. ú krytom a druhý pri spätnom postupe za 1. ú krytom.

19. Pri pustení sa mô ž e použ iť jeden zvukový povel bez straty bodu.

20. Pri cvikoch poslušnosti na posunkové povely je mož né použ iť jedno oslovenie psa.

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

TOPlist